Statut

STATUT
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin w Sawinie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin zwane dalej ”Stowarzyszeniem” działa na mocy ustawy z dnia7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 z 1989 r., poz. 140 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem powołanym na czas nieokreślony.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz z zachowaniem obowiązujących przepisów, terytoria innych państw.

§ 4

Siedziba Stowarzyszenia jest wieś Sawin w Gminie Sawin.

§ 5

Stowarzyszenie, po jego zarejestrowaniu, nabywa osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci oraz może posiadać godło ustanowione w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i sposoby działania

 

§ 9

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizacja i promocja kobiet.
 2. Integracja środowiska kobiecego.
 3. Profilaktyka i promocja zdrowia kobiet.
 4. Pogłębienie wiedzy i świadomości kobiet na temat ich roli i miejsca w społeczeństwie.
 5. Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Sawin między innymi bazy wypoczynkowo-turystycznej regionu.
 6. Współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kobiecymi w zakresie rozpowszechnienia działalności i wymiany doświadczeń.

 

§10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży i osób dorosłych.
 2. Szeroką rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.
 3. Organizowanie opieki i pomocy dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 4. Organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji.
 5. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.
 6. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Gminy Sawin.
 7. Wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gminy Sawin.
 8. Popularyzację i promocję rolnictwa ekologicznego oraz gospodarstw agroturystycznych.
 9. Ochronę przyrody i krajobrazu.
 10. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 11. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych.
 12. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.
 13. Organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo-pożyczkowej.
 14. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 16. Wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju zrównoważonego.
 17. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy.
 18. Współpraca z organami samorządu terytorialnego.
 19. Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w Gminie.
 20. Współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą.
 21. Podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji kobiet.
 22. Pomoc kobietom w awansie zawodowym i społecznym.
 23. Działalność gospodarcza przeznaczona na zdobywanie funduszy na cele statutowe.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

 

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna mieszkająca lub zatrudniona na terenie Gminy Sawin, która ukończyła 16 lat.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub intelektualną. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

 

§ 14

I. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego jeśli ukończył 18 lat.
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia.
 3. Zaskarżania do walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

 

II. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. Aktywnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

 

§ 15

 1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada inne prawa członka zwyczajnego.
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §14 ust.2 pkt.2 i 3.

 

§ 16

 1. Za zasługi dla Stowarzyszenia, walne Zebranie na wniosek Zarządu może przyznać honorowe członkostwo w Stowarzyszeniu.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem obowiązku określonego w §14 ust.2 pkt.3.

 

§ 17

I. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi.
 2. Śmierci członka Stowarzyszenia lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający jeden rok.
 4. Wykluczenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 

II. Tryb odwoławczy:

 1. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków za pośrednictwem Zarządu w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. W przypadku określonym w ust.1 pkt.3 i 4, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.
 3. Osoba skreślona lub wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.3.

 

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nie obsadzone stanowisko, w tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.

Walne Zebranie Członków

 

§ 21

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający i członkowie honorowi.

 

§ 22

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie członków zwołuje się raz w roku.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz, członkowie w liczbie od 3 do 5.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością obecnych na Zebraniu członków Stowarzyszenia.
 6. Członek ustępujących władz nie może przejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
   1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
    1. Zarząd
    2. Komisja Rewizyjna
    3. 1/3 członków Stowarzyszenia
 7. O miejscu i terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez określenia wymaganej liczby członków w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później, niż pierwszy termin.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian.
 2. Uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 3. Wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia.
 4. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie wysokości kwoty zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia przez Zarząd.
 8. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 9. Inne, wynikające z niniejszego Statutu.

 

§ 24

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy.
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia żądania lub wniosku określonych w ust.1 pkt.2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członów obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

Zarząd

 

§ 25

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z 3 do 5 członków (trzech do pięciu).
 3. Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, zastępcę prezesa, sekretarza oraz członków Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się raz na miesiąc lub w zależności od potrzeb.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub wyznaczony przez niego Członek Zarządu.
 6. O posiedzeniu Zarządu powiadamia się jego członków najpóźniej 7 dni przed posiedzeniem.

 

§ 26

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Ustalenie budżetu Stowarzyszenia.
 3. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia do kwoty określonej przez Walne Zebranie Członków.
 6. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania Członków.
 8. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 9. Uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

 

§ 27

Prezes Stowarzyszenia lub wyznaczony przez niego członek Zarządu:

 • przewodniczy posiedzeniom Zarządu,
 • kieruje pracami Zarządu,
 • podpisuje Uchwały Zarządu i Walnego Zebrania Członków lub Delegatów,
 • reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
 3. Wybory na członków Komisji Rewizyjnej odbywają się w drodze jawnego głosowania zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyrażających zgodę na kandydowanie.
 4. Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, sekretarza oraz członków.

 

§ 29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli.
 3. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w przypadku nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia.
 6. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

 

§ 30

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1. Składki członkowskie.
2. Darowizny, zapisy i spadki.
3. Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia).
4. Dotacje

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 33

Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków Stowarzyszenia, jak również do udzielania pełnomocnictwa wymagane jest współdziałanie oraz podpisy Prezesa Zarządu lub wyznaczonego przez niego innego członka Zarządu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 34

 1. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r., prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami).

Statut został uchwalony przez Zebranie Założycielskie w dniu 3 lipca 2001 r.

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota Zamknieta
Niedziela Zamknieta

Wyszukiwarka indeksująca

Imieniny

Wczoraj: Boguslawa Tekli
Dzisiaj : Gerarda Teodora
Jutro: Aurelii Ladyslawa
Pojutrze: Justyny Cypriana

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

375068
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
50
990
5655
361170
24400
20470
375068
Twoje IP 54.162.218.214