Historia

Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest organizacją pozarządową powstałą w 2002 roku. Siedzibą stowarzyszenia jest jeden z lokali Urzędu Gminy w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12.
Pomysł na utworzenie tej organizacji zrodził się 8 marca 2001 roku podczas spotkania zorganizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie z okazji Dnia Kobiet.
W spotkaniu tym uczestniczyło około osiemdziesięciu pań z terenu Gminy Sawin, reprezentujących różne zawody i status społeczny (min. pracownice Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, bibliotek, służby zdrowia, banku, poczty oraz kobiety bezrobotne, prowadzące działalność gospodarczą, gospodynie domowe, kobiety wychowujące dzieci niepełnosprawne, twórczynie ludowe, rencistki, emerytki, zespół ludowy "Wrzos" i inne). Zgromadzone na spotkaniu panie wyraziły chęć podjęcia działań na rzecz środowiska lokalnego i zrzeszenia się w organizacji.
W dniu 3 lipca 2001 roku odbyło się spotkanie 21 kobiet z terenu gminy Sawin z przedstawicielem Fundacji O.I.C. Poland Panem Sergiuszem Matjunin. Na zebraniu tym kobiety postanowiły założyć Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin oraz przyjęły jego statut. Wybrały również skład Komitetu Założycielskiego stowarzyszenia, przewodniczącą została Jolanta Król – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, na członków komitetu wybrano Jadwigę Szaluś – pielęgniarka Przygodni Zdrowia i Teresę Suchonos – członek ludowego zespołu „Wrzos”. Spotkanie to było pierwszym krokiem w długiej drodze do rejestracji stowarzyszenia.
W dniu 25 lipca 2001 roku odbyło się kolejne zebranie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin, uczestniczyło w nim 16 pań. Na spotkaniu tym zostały wybrane władze stowarzyszenia, powołano Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin weszły Jolanta Król jako prezes stowarzyszenia, Jadwiga Szaluś – wiceprezes oraz Anna Kuryluk sekretarz. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano: Genowefę Korgul – Bondyrę jako przewodniczącą oraz Urszulę Iwaniak i Lucynę Wrzosek – członków komisji. W tym dniu komitet założycielski wystosował również wniosek do Sądu Rejonowego – Sądu Gospodarczego w Lublinie o wpis stowarzyszenia do rejestru oraz zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu rejestrowym.
W dniu 6 sierpnia 2001 roku zawarta została umowa użyczenia pomiędzy Gminą Sawin, reprezentowaną przez Zarząd Gminy w osobach: Andrzej Mazur – przewodniczący Zarządu Gminy, Kazimierz Howorus – członek Zarządu Gminy a Stowarzyszeniem Kobiet Gminy Sawin reprezentowanym przez Jolantę Król – prezes stowarzyszenia i Jadwigę Szaluś – w-ce prezes. Przedmiotem użyczenia było pomieszczenie biurowe o powierzchni 12,25 m2 znajdujące się na parterze budynku Urzędu Gminy w Sawinie przy ulicy Chuteckiej 12.
Po wielu trudach dnia 10 kwietnia 2002 roku Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS: 0000106256 Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin. Następnie dokonano wszelkich formalności urzędowych związanych z otrzymaniem REGONU i NIP-u, konta bankowego oraz zgłoszeniem stowarzyszenia jako płatnika VAT w celu odzyskania VAT-u ze środków zagranicznych.
Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z póż. zm.) oraz Statutu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin. Zgodnie z statutem Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest zrzeszeniem apolitycznym, samorządowym i trwałym, powołanym na czas nieokreślony. Swoją działalność opiera na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych. Władzami stowarzyszenia są: Walne Zebrania Członków, Zarząd, Komisja Rewizyjna. Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i fundusze. Źródłami powstania majątku są: składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku stowarzyszenia) oraz dotacje.
Celem działania stowarzyszenia jest: aktywizacja i promocja kobiet, integracja środowiska kobiecego, profilaktyka i promocja zdrowia kobiet, pogłębianie wiedzy i świadomości na temat ich roli i miejsca w społeczeństwie oraz promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Sawin, miedzy innymi bazy wypoczynkowo – turystycznej regionu. Ponadto współdziałanie z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami kobiecymi w zakresie rozpowszechnienia działalności i wymiany doświadczeń.
Zakres statutowej działalności stowarzyszenia został ujęty bardzo szeroki. W § 10 Statutu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin wymieniono następujące formy działalności:

 • prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
 • szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury,
 • organizowanie opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie wsparcia dla rodzin w trudnej sytuacji,
 • wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury Gminy Sawin,
 • wspieranie rozwoju gospodarczego wsi Gminy Sawin,
 • popularyzacja i promocja rolnictwa ekologicznego oraz gospodarstw agroturystycznych,
 • ochrona przyrody i krajobrazu,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • tworzenie lokalnych systemów stypendialnych,
 • wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji,
 • organizowanie i prowadzenie wiejskiej kasy zapomogowo – pożyczkowej,
 • działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • wprowadzenie w życie i propagowanie zasad rozwoju równoważnego,
 • podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem gminy,
 • współpraca z organami samorządu terytorialnego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami działającymi w Gminie,
 • współpraca z organizacjami kobiecymi w kraju i za granicą,
 • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji kobiet,
 • pomoc kobietom w awansie zawodowym i społecznym,
 • działalność gospodarcza przeznaczona na zdobywanie funduszy na cele statutowe.

Działalność stowarzyszenia od samego początku bazowała na funduszach pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Pierwszym wnioskiem złożonym przez stowarzyszenie był projekt o nazwie „Forum Młodych Dziennikarzy” w ramach programu „Równać Szanse 2002”, organizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Został on nagrodzony dotacją w wysokości 15 000 zł. Celem projektu była integracja młodzieży gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz studentów z terenu Gminy Sawin, młodzieży popegerowskiej, a także dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz integracja środowiska wiejskiego. Projekt miał również na celu zainteresowanie młodych ludzi problemami lokalnymi, kształcenie umiejętności wyrażania myśli, zapoznanie z różnymi formami dziennikarskimi. Ostatecznym celem było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i zaznaczenie jej obecności w życiu gminy i powiatu poprzez publikowanie artykułów w prasie lokalnej. Projekt realizowany był w okresie od 1 lipca 2002 roku do 31 stycznia 2003 roku.
Kolejną inicjatywą Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin było zorganizowanie masowej imprezy sportowej, mającej na celu rozbudzenie zainteresowań sportowych, wyrobienie nawyków zdrowego stylu życia oraz przezwyciężenie barier psychologicznych osób niepełnosprawnych. W sierpniu 2002 roku stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Starosty Chełmskiego o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki masowej imprezy integracyjno – sportowej. Wniosek ten został dofinansowany w wysokości 8 000 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nagród i dyplomów dla uczestników imprezy, zakup artykułów spożywczych, sprzętu sportowego oraz pokrycia kosztów przewozu osób niepełnosprawnych. Impreza pod hasłem: „Sprawność – kondycja – zdrowie” odbyła się w dniach 10 – 11 listopada 2002 roku. Współorganizatorami byli: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie, Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Sawinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie.
Kolejnym pomysłem Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin było zorganizowanie badań mammograficznych. Prezes stowarzyszenia Jolanta Król nawiązała współpracę z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”. Efektem tego było zorganizowanie bezpłatnych badań mammograficznych piersi dla wszystkich kobiet Gminy Sawin, bez ograniczeń wiekowych. W dniach 25 – 28 listopada 2002 roku dwóch pracowników Atomistyki i Badań Jądrowych w Świerku przebadało 335 kobiet. Prześwietlenia były wykonywane w budynku Ośrodka Zdrowia w Sawinie. Każdego dnia było diagnozowanych ponad osiemdziesiąt kobiet. Pacjentki, u których zostały stwierdzone jakiekolwiek zmiany były indywidualnie zawiadamiane i kierowane do lekarzy onkologów w Lublinie. Badania okazały się bardzo cenną i potrzebną inicjatywą.
W kwietniu 2003 roku Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin po raz kolejny złożyło wniosek do Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży „Drzwi szeroko otwarte” w ramach programu „Godzina Równych Szans”. Celem projektu było zintegrowanie środowiska dzieci, młodzieży, osób starszych w miejscowości Sawin w trakcie organizowanych warsztatów artystycznych (rzeźba, malarstwo, haft, rysunek, wyroby z gliny itp.), rozwinięcie pasji i zainteresowań młodych osób. Program „Drzwi szeroko otwarte” został zaakceptowany i nagrodzony dotacją w wysokości 7 800 zł. Projekt „Drzwi szeroko otwarte” realizowany był w okresie od 9 lipca 2003 roku do 15 lipca 2004 roku, uczestniczyły w nim dzieci i młodzież z biednych, patologicznych, popegerowskich rodzin. W czasie wakacji około 80 młodych osób skorzystało z różnych form spędzenia czasu wolnego proponowanych w ramach projektu. Dzieci i młodzież brały udział w rajdzie pieszym oraz czterech rajdach rowerowych. Wycieczki rowerowe przebiegały szlakiem zabytków terenu Gminy Sawin. Ponadto organizowano naukę gry w tenisa stołowego i w szachy dla początkujących oraz zajęcia dla osób bardziej zaawansowanych. W ramach projektu „Drzwi Szeroko otwarte” przeprowadzono również szereg zajęć artystyczno – plastycznych. Odbyły się warsztaty wyrobu ze sznurka, haftu krzyżykowego, warsztaty malarskie, nauka rzeźby w drewnie, korze i glinie, nauka rysunku oraz warsztaty wikliniarskie. Zajęcia te prowadzili bezpłatnie twórcy ludowi z terenu Gminy Sawin.
Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin w dniu 3 października 2003 roku spotkały się na walnym zebraniu. Zebranie przede wszystkim miało na celu podjecie decyzji w sprawie przystąpienia stowarzyszenia do Federacji Organizacji Kobiecych Lubelszczyzny. Kobiety jednogłośnie podjęły decyzję o przystąpieniu do FOKL.
W 2005 roku Prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin – Jolanta Król, otrzymała prestiżową nagrodę Komitetu Nagrody Roku za Działalność Humanitarną „Optimus Hominum” w kategorii pomoc społeczna. Komitet wyróżnia tą nagroda osoby i instytucje w różnych społecznościach i środowiskach, które podejmują innowacyjne działania i projekty wspierające ludzi w potrzebie. Celem akcji „Optimus Hominum” jest popularyzacja przykładów „dobrych praktyk”.
W 2006 roku stowarzyszenie pozyskało środki finansowe w wysokości 16 310 zł w ramach konkursu „Nasza świetlica II” ogłoszonego rzez Fundację Wspomagania Wsi na utworzenie świetlicy. Dzięki przyznanej dotacji w niewielkiej wsi Gminy Sawin – Łowcza Kolonia powstała świetlica wiejska z pracownią komputerową oraz salą do spotkań większych grup mieszkańców. Pracownia komputerowa została wyposażona w dwa zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, cyfrowy aparat fotograficzny. Ponadto ze środków fundacji zakupiono meble (biurka, krzesła, stoliki, szafę), słowniki i encyklopedie oraz stół tenisowy. W prace remontowo – porządkowe lokali zaangażowali się mieszkańcy wsi. Projekt „Wstąp do nas” realizowany był od 3 października 2006 roku do 10 kwietnia 2007 roku. W trakcie realizacji projektu odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży z twórcami ludowymi. Świetlica była też miejscem spotkań i szkoleń dla rolników. Świetlica wiejska w Łowczy Koloni stała się ważnym punktem w tej miejscowości.
W 2007 roku wzorem lat ubiegłych działania Stowarzyszenia prowadzone były w kierunku polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz alkoholizmem jak też działania na rzecz dziecka i rodziny.
W 2007 roku działalność stowarzyszenia z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną zaprezentowana została dwukrotnie podczas: Konferencji poświęconej „Systemowi Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w dniu 16.10.2007r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, oraz podczas konferencji poświęconej „Poakcesyjnemu Programowi Wsparcia Obszarów Wiejskich” w dniu 25.10.2007r. w Sali Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego. Organizatorami obu spotkań byli: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
W dniu 12 grudnia 2007 roku odbyło się spotkanie integracyjne pod hasłem „Jest taki dzień…” z udziałem przedstawicieli ROPS w Lublinie, lokalnych władz oraz przedstawicieli współpracujących organizacji pozarządowych. Spotkanie to zorganizowane zostało celem podsumowania pięcioletniej działalności stowarzyszenia. Prezes stowarzyszenia Pani Jolanta Król chcąc wyróżnić osoby szczególnie bliskie i przychylne inicjatywom podjętym przez stowarzyszenie - wręczyła wyróżnienia „Honorowego członka stowarzyszenia” Pani Małgorzacie Mądry - Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Panu Andrzejowi Mazurowi - Wójtowi Gminy Sawin, Pani Barbarze Jasińskiej, Pani Marii Błaszczuk i Panu Hubertowi Wicińskiemu.
W 2008 roku decyzją większości członków stowarzyszenia podjęta została decyzja o rozszerzeniu składu zarządu do pięciu osób. Zmiany w składzie zarządu zgłoszone zostały w XI Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Lublinie i 20.03.2008 r. dokonano zmiany wpisu. W skład Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin zostały powołane: Jolanta Król jako prezes stowarzyszenia, Jadwiga Szaluś – wiceprezes oraz Anna Kuryluk - członek zarządu oraz Wioletta Socha – sekretarz i Joanna Błaszczuk - skarbnik. Natomiast do Komisji Rewizyjnej wybrano: Genowefę Korgul – Bondyrę jako przewodniczącą oraz Urszulę Iwaniak i Dorotę Żuk– członków komisji.
W 2008 roku po raz pierwszy stowarzyszenie realizowało projekt ze środków Unii Europejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie – przyznał środki w wysokości 50 000 zł., na realizacje projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. W ramach projektu: „Piękny język szansą młodych” prowadzone były zajęcia z języka angielskiego, terapia logopedyczna, zajęcia rehabilitacyjno – korekcyjne i warsztaty dla rodziców poprowadzone przez psychologa. Uczestnicy projektu „Piękny język szansą młodych” mieli okazję wzięcia udziału w wycieczce do Teatru im. Hansa Chrystiana Andersena w Lublinie, gdzie obejrzeli przedstawienie pt. „Piękna i Bestia”. Podczas wycieczki dzieci gościły również w Centrum Rozrywki dla dzieci „Radość” i w Mc Donaldzie.
Ponadto stowarzyszenie w 2008 roku podjęło działania skierowane do nowej grupy odbiorców – seniorów z Gminy Sawin. Pozyskane zostały fundusze z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie na realizację projektu „Seniorem dobrze być”. Celem tego projektu była poprawa warunków życia osób w podeszłym wieku – zmniejszenie społecznego wykluczenia tych osób oraz łagodzenie ich problemów. Projekt ten realizowany był w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sawinie. W ramach projektu prowadzona była rehabilitacja indywidualna i grupowa, zajęcia terapeutyczne z zakresu rękodzieła artystycznego, wyrobów z drewna, prac krawieckich, zajęcia kulinarne. Zajęcia prowadzone były również przez lekarza pierwszego kontaktu, lekarza psychiatrę i psychologa. Seniorzy mieli możliwość wzięcia udziału w ognisku integracyjnym, wyjeździe do Teatru im. T. Osterwy w Lublinie na przedstawienie „Opowieści lasku wiedeńskiego”, zabawie andrzejkowej, spotkaniu opłatkowym w czasie którego dokonano podsumowania działań projektowych. Spotkanie opłatkowe zostało wzbogacone występem zespołu ludowego „Wrzos”. Działania skierowane do tej grupy odbiorców kontynuowane były przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin w roku 2009 poprzez realizację projektu „Aktywny Senior”. Projekt ten został dofinansowany w kwocie 6 280, 00 zł. przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Projekt realizowany był w okresie od 04.05.2009 r. do 15.12.2009 r. Celem podjętych działań była aktywizacja społeczna, fizyczna, intelektualna i psychiczna osób w podeszłym wieku i organizacja zajęć, spotkań dla osób starszych. Seniorzy mogli wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjnych, spotkaniach z psychologiem, dietetykiem oraz wzięli udział w integracyjnym spotkaniu czasie którego dokonano podsumowania projektu. Usługą zostali objęci emeryci i renciści, łącznie w zajęciach i spotkaniach uczestniczyło 58 osób.
W 2009 roku dwukrotnie prezentowane były dobre praktyki działalności stowarzyszenia: 30 czerwca 2009 roku w Hotelu „Kamena” w Chełmie, podczas Seminarium informacyjno-promocyjnego organizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprezentowane zostały działania z zakresu wsparcia rodzin z terenu Gminy Sawin. Jako „Dobra Praktyka” w Województwie Lubelskim został zaprezentowany System Pomocy Społecznej działający w Gminie Sawin. Prezentacji dokonała Pani Jolanta Król - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, która jednocześnie pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin. Prezentacja dorobku z zakresu wsparcia rodzin: osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży uwzględniała w bardzo dużej mierze działania stowarzyszenia skierowane do tych grup. I po raz drugi podczas szkolenia zorganizowanego przez Fundacje Rozwoju Lubelszczyzny 7 grudnia 2009 roku wśród „Dobrych Praktyk” zaprezentowane zostały projekty realizowane przez Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin na przestrzeni 7 lat. Prezentacji również i w tym przypadku dokonała Pani Jolanta Król – Prezes stowarzyszenia. Odbiór działań kierowanych do tak szerokiej grupy odbiorców został przyjęty z wielkim uznaniem.
Stowarzyszenie Kobiet Gminy Sawin jest również inicjatorem powstania grupy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo( zakładka projekty) oraz organem prowadzącym Świetlicę Socjoterapeutyczną w Sawinie (zakładka świetlica).

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek 10:00 - 18:00
Wtorek 10:00 - 18:00
Środa 10:00 - 18:00
Czwartek 10:00 - 18:00
Piątek 10:00 - 18:00
Sobota Zamknieta
Niedziela Zamknieta

Wyszukiwarka indeksująca

Imieniny

Wczoraj: Boguslawa Tekli
Dzisiaj : Gerarda Teodora
Jutro: Aurelii Ladyslawa
Pojutrze: Justyny Cypriana

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

375067
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie
49
990
5654
361170
24399
20470
375067
Twoje IP 54.162.218.214